Deltamarin

Deltamarin

Deltamarinilta kestävän kehityksen väylä laivanrakennukselle – SimaPro peräsimessä

Laivansuunnittelutoimisto Deltamarin tarjoaa asiakkailleen ympäristömyönteisiä, tietoon pohjautuvia vaihtoehtoja alusten rakentamiseen. Tieto perustuu SimaProlla tehtyihin elinkaariarviointeihin. Deltamarinin asiakkaiden ympäristötietoisemmat vaihtoehdot osoittautuvat usein myös taloudellisesti kannattaviksi, esimerkiksi alempina haittamaksuina. Kun merenkulun ympäristöä eniten kuormittavan energian osuus saadaan alemmas, siirtyy huomio laivanrakennusmateriaaleihin. SImaPro on joustava ammattilaisten työkalu ja se tarjoaa ammattilaisille käyttäjäyhteisön tuen haasteiden voittamiseksi.

Deltamarin hyödyntää elinkaariarviointeja asiakaspalvelussaan ja tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden valita ympäristömyönteisempiä vaihtoehtoja aluksissaan.

” Elinkaariarviointeja ei laivanrakennusprojekteissa vielä vaadita, mutta uskomme, että tilanne lähivuosina muuttuu ja siksi valmistaudumme tarjoamaan ensimmäisenä suunnittelutoimistona elinkaariarviointeja asiakkaillemme”, kertoo Deltamarinin elinkaariasiantuntija ja eco-suunnittelija Shqipe Buzuku.

Laivanrakennusalalla kiinnitetään entistä enemmän huomiota ympäristövaikutuksiin. Elinkaariarvioinnin tuloksen perusteella laivanrakentaja voi esimerkiksi valita alukseensa ympäristöä vähemmän kuormittavan teräslaadun tai vähemmän polttoainetta kuluttavan moottorin.
”Tavoitteenamme on edistää kestäviä käytäntöjä uusissa aluksissa, mikä osaltaan edistää merenkulkualan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja ympäristönsuojelun tasoa”, kertoo Shqipe Buzuku.

Elinkaariarviointi kattaa koko aluksen elinkaaren ympäristövaikutukset aina rakennusmateriaaleista, aluksen käytöstä romutus- ja kierrätysvaiheeseen.

VARUSTAMOILLE PAINETTA YMPÄRISTÖMYÖNTEISYYTEEN

Deltamarin tekee elinkaariarviointeja kaiken tyyppisille aluksille. Deltamarin on ollut mukana elinkaariarviointityössä jo 2010-luvulla lähtien osana laajempaa projektia, jonka tavoitteena on parantaa alusten energiankäyttöä ja ympäristötehokkuutta.

Varustamot tarvitsevat alustensa elinkaariarviointeja yhä enemmän, sillä asiakkaat ovat entistä ympäristötietoisempia. Esimerkiksi rahtilaivoja käyttävät huonekaluvalmistajat tarvitsevat elinkaariarviointeja osaksi omien tuotteidensa arviointeja, ja risteilyjä myyvät matkatoimistot vaativat varustamoilta yhä suurempaa vastuullisuutta.

Deltamarin on vuonna 1990 perustettu laivansuunnittelutoimisto, jolla on toimintaa Suomen lisäksi myös Kiinassa, Puolassa ja Kroatiassa. Työntekijöitä yhtiössä on noin 400.

YMPÄRISTÖ JA BISNES KÄSIKÄDESSÄ

Elinkaariarviointi on olennainen menetelmätyökalu hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutusten arvioimiseen tuotteen ja palvelun koko elinkaaren ajalta.

Sitä hyödyntämällä päättäjät voivat tehdä ympäristön kannalta oikeita valintoja ja usein ympäristömyönteisempi vaihtoehto on myös bisneksen kannalta parempi.

”Ympäristömyönteisempi vaihtoehto voi olla myös taloudellisesti kestävämpi esimerkiksi tilanteessa, jossa hiilidioksidipäästöjä vähentävän innovatiivisen tekniikan ansiosta maksetaan alempia haittamaksuja”, Shqipe Buzuku kertoo.

Shqipe Buzuku on toiminut vuodesta 2022 lähtien Deltamarinin elinkaariarvioinnin asiantuntijana ja hän korostaa, että ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteista. Nollapäästötavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä tarvitaan myös laivateollisuudessa radikaaleja innovaatioita energiasäästössä, hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja teollisuuden muuttamisessa ympäristön kannalta kestävämmäksi.

ENERGIAN MERKITYS NYT SUURI

Polttoaineen kulutus, päästöt, energiatehokkuus, rakennusmateriaalit ja käytöstä poistamisen liittyvät seikat ovat alusten elinkaariarviointien yleisimmät muuttujat.

Merkittävin muuttuja, eli ympäristökuormitusta aiheuttava tekijä, on alusten käyttämä energia, jonka arvioinnissa huomioidaan sen vaiheet aina energiankeruusta, kuljetukseen, varastointiin ja käyttöön.

Analysoinnin piiriin kuuluvat polttoaineen tyypin ja määrän lisäksi myös uusien, vaihtoehtoisten polttoaineiden ympäristövaikutukset. Vaihtoehtoisia polttoaineita ovat esimerkiksi metanoli, ammoniakki, biopolttoaineet sekä jo vakiintunut nesteytetyn maakaasu (LNG). Polttoaineiden päästöistä arvioidaan muun muassa hiilidioksidi, rikkioksidi, typen oksidit ja hiukkaset ja musta hiili – koko aluksen elinkaaren ajalta.

Elinkaariarviointeja voidaan tehdä myös aluksen modernisoitavalle osalle, kuten esimerkiksi voimalähteelle, moottorille ja polttoaineelle.

”Koska merenkulku on kansainvälinen teollisuudenala, Deltamarin osallistuu useisiin yhteistyöhankkeisiin. Yksi tällä hetkellä aktiivinen hanke on EU-hanke ”CHEK”, joka pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä merenkulussa”, kertoo Mia Elg, tutkimus- ja kehitysjohtaja Deltamarinilla.

CHEK-hankkeessa Deltamarin tekee tiivistä yhteistyötä Maailman merenkulkuyliopiston kanssa. Yhteistyöllä toteutetaan suunnittelun yhteydessä järjestelmällinen elinkaariarviointi rahti- ja risteilyaluskonsepteille. Seuraavaksi ajankohtaiseksi tuleva projekti keskittyy nesteytetyn maakaasun (LNG) säiliöalukseen ja tässä projektissa Deltamarin toteuttaa asiakkaalle elinkaariarvioinnin ympäristövaikutusten analysoimiseksi.

JOUSTAVA JA MONIPUOLINEN SIMAPRO AMMATTILAISILLE

SimaPro-ohjelmistolla voidaan arvioida tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia jokaisessa elinkaarivaiheessa erikseen. Sen muita vahvuuksia ovat lukuisat arviointimallit sekä laajat tietokannat ja käyttäjäystävällinen liittymä. SimaPro on myös joustava eri skenaarioiden laadintaan.

”Esimerkiksi potkurien materiaalivalinnan vaikutukset voidaan arvioida erikseen valmistus-, käyttö- ja kierrätysvaiheille. Yksittäisiä parametreja voi muuttaa ilman että koko arviointi tehdään uudelleen ja siksi voimme päivittää arviointimallejamme jatkuvasti sitä mukaan kun uutta dataa muodostuu” kertoo Shqipe Buzuku.

SimaPro on avoin ja monipuolinen ohjelmisto, ja se on suunniteltu vaativalle käyttäjälle.

”SimaPron käyttäjät muodostavat yhteisön, foorumin, jossa he tukevat toisiaan.

Elinkaariasiantuntijat ovat usein työyhteisönsä ainoita tämän alan asiantuntijoita, jolloin kollegan apua ei ole lähelle. SimaPron yhteisöstä apu löytyy, kehuu Shqipe Buzuku.

ENERGIASTA LOIKKA MATERIAALEIHIN

Tällä hetkellä laivanrakennusteollisuudessa panostetaan vahvasti polttoaineen ympäristövaikutusten vähentämiseen. Kun sen vaikutusta ympäristöön saadaan vähennetty, kiinnittyy huomio muihin laivanrakentamisen muuttujiin, kuten vaikkapa rakennusmateriaaleihin. Shqipe Buzuku kertoo, että jo meneillään analysoitavissa hankkeissa nähdään, että käyttämällä innovatiivisia teknologioita alusten rakenteissa ja komponenteissa, voidaan ympäristön kannalta valita parempia vaihtoehtoja.

Elinkaariarviointien asiantuntijan vastuulla on tarjota oikeaa tietoa päätöksen tekoon kestävämmän kehityksen tueksi. Asiantuntijan tulee hallita periaatteet, parhaat käytännöt ja menetelmät sekä alan standardit. Hän vastaa myös datan oikeellisuudesta ja määrittelee mitä arviointiin otetaan mukaan ja mitä jätetään pois. Asiantuntijalla on keskeinen rooli tulosten tulkinnassa ja merkityksellisten johtopäätösten tekemisessä.

”Tämä työ on merkityksellistä ja minulla on vastuu siitä, millaisen ympäristön kannalta vastuullisen valinnan asiakas tekee. Myös itse äänestän aina valinnoillani ”Go green” -vaihtoehtoa. Joten jokainen tuote, joka on kestävä ja kestävän kehityksen mukainen, on suosikkini.

TIETOJA:

30 vuoden kokemus laivojen ja offshore-ratkaisujen suunnittelusta sekä rakennuspalveluista meri- ja offshore-teollisuudelle maailmanlaajuisesti.

https://deltamarin.com/

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss