EcoBio

SimaPro luo Ecobion asiakkaille tiekartat ympäristötietoisuuuteen

Ecobio palvelee ympäristötietoisuuden eri tasoilla olevia asiakkaita. Elinkaariarvioiden SimaPro-sovellus saa Ecobiolta kiitosta joustavuudesta, läpinäkyvyydestä ja sen ammattimaisesta otteesta. Tuotteiden ja palvelujen elinkaariarviointi on monille yrityksille ensiaskel kohti laajempaa vastuullisuutta. Ecobiossa elinkaariarviointi (LCA) nähdään asiakkaan kanssa yhdessä tehtäväksi työksi, jonka tavoitteena on syventää tuotteen koko elinkaaren ymmärrystä.

”Elinkaariarvioinnista on tullut ensiaskel yritysten laajempaan vastuullisuuteen, joka on nopeasti muodostumassa uudeksi normaaliksi yritysten liiketoiminnassa. Asiakkaiden ja sidosryhmien lisäksi myös lainsäädäntö ohjaa yrityksiä kohti ympäristömyönteisempää toimintaa”, toteaa Ecobion Sustainable products -tiimin leaderi Satu Hidén.

Ecobio on kestävän kehityksen erityisasiantuntija, joka palveluillaan mahdollistaa sen, että asiakas voi keskittyä olennaiseen, kuten juuri tuotantoon ja myyntiin. Vaikka yksittäisiä ympäristöindikaattoreita, kuten hiilijalanjälkeä, voidaan laskea Excel-taulukoissa, laajempi elinkaariarviointi vaatii erityistä ohjelmistoa, kuten SimaProta. Ecobio on hyödyntänyt SimaPro-ohjelmistoa jo useiden vuosien ajan.

”Tarjoamme asiantuntemuksemme asiakkaiden käyttöön. Usein heidän kiinnostuksensa ympäristöasioihin syvenee LCA-laskennan edetessä”, sanoo Ecobion konsultti ja SimaPro-asiantuntija Minttu Valjakka.

Fossiilisen muovin vaihto biopohjaiseen alensi ilmastovaikutuksia

”SimaPro mahdollistaa erittäin yksityiskohtaisen mallinnuksen ja mukautuu joustavasti muutoksiin, mikä tekee elinkaariarvioinnin päivittämisestä vaivatonta. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi tilanteissa, joissa raaka-aine vaihtuu tai uutta tutkimusdataa on saatavilla”, kertoo Minttu Valjakka.

SimaPro:ssa LCA-malli voidaan jakaa elinkaaren eri moduuleihin, joista esimerkiksi Moduuli A keskittyy raaka-aineiden, niiden kuljetusten ja tuotannon arviointiin. Moduuli B arvioi käyttövaihetta ja Moduuli C käytöstä poistamista. Jokainen moduuli on edelleen jaettu alaosioihin, kuten esimerkiksi A-moduulissa, jossa valmistus on yksi näistä alaosioista. Elinkaaren jakaminen moduuleihin on yleistä esimerkiksi rakennustuotteita mallinnettaessa.

Ecobio toteutti elinkaariarvioinnin rakennusteollisuuden yritykselle, joka tavoitteli LVI-alan tuotteensa vientiä Pohjoismaihin ja tarvitsi siihen ympäristöselosteen. Elinkaariarvioinnin tuottaman tiedon perusteella he pystyivät vaihtamaan moduulissa A tuotteen raaka-aineen perinteisestä fossiilisesta muovista biopohjaiseen muoviin. Tällöin tuotteen raaka-ainevaiheen ilmastovaikutukset laskivat. Muutos teki tuotteesta siltä osin ympäristömyönteisemmän vaihtoehdon.

Raaka-aineen vaihto viedään luonnollisesti myös käyttövaihetta ja käytöstä poistoa arvioiviin moduuleihin, jolloin saadaan koko tuotteen elinkaarta koskevat vaikutusluokkien indikaattoritulokset. Ilmastovaikutus on vain yksi kymmenistä indikaattoreista, joita SimaPro voi tuottaa. Esimerkkitapauksessa laskettiin ympäristöindikaattorit muun muassa ilmastovaikutukselle ja happamoitumiselle.

Yhteinen matka tuotteen uumeniin

Korkeatasoinen elinkaariarviointi vaatii avointa tietoa tuotteen raaka-aineista, prosesseista ja käytöstä.

”Arviointi on asiakkaan kanssa yhteisesti tehtävä oppimismatka, jonka päätavoitteena on tuottaa objektiivista tietoa. Meidän on ymmärrettävä tarkoin asiakkaan prosessit ja se, mitä tuote pitää sisällään. Elinkaariarvioinnin alku on tärkeä vaihe arvioinnin onnistumiselle ja se vaatii molemminpuolista luottamusta”, painottaa Satu Hidén.

Kun tuotteesta saadaan objektiiviset tiedot, voidaan tuotekehitys suunnata siihen osaan elinkaarta, jossa saavutetaan ympäristön kannalta suurimmat hyödyt.

Tieto tuotteiden ympäristövaikutuksista on olennainen osa kestävää liiketoimintaa.

”Vastuullisuus muuttuu konkreettiseksi liiketoiminnaksi esimerkiksi silloin, kun yritykset tarvitsevat tuotteistaan ympäristöselosteita, jotta ne voivat päästä vientimarkkinoille”, lisää Satu Hidén.

Palvelua jokaiselle tasolle

Ecobio, joka tukee asiakkaitaan luomaan tasapainon kannattavan liiketoiminnan ja luonnon välille, perustettiin vuonna 1989. Perustaja Sanna Perkiö on alalla edelläkävijä ja edelleen aktiivisesti mukana yhtiön kehittämisessä. Yhtiö on viime vuosina kasvanut merkittävästi.

Kun Satu Hidéniltä kysyttiin, millainen on tyypillinen Ecobion asiakas, yhden tyypillisen ryhmän nimeäminen osoittautui mahdottomaksi. Ecobio palvelee asiakkaita, jotka edustavat eri ympäristötietoisuuden tasoja.

”Yksi asiakasryhmä koostuu niin sanotuista edelläkävijöistä. Tällä ryhmällä on usein laaja verkosto sidosryhmiä, ja he ovat eturintamassa pyrkimyksissään edistää kestävää liiketoimintaa. Toisena asiakasryhmänä ovat niin sanotut ajantasaiset toimijat, jotka motivoituvat lainsäädännön muutosten myötä vastuullisuuteen. Kolmantena ryhmänä ovat niin sanotut herääjät, jotka tarvitsevat tietoa, tukea ja erilaisia palveluita aloittaessaan polun kohti vastuullisempaa liiketoimintaa”, listaa Satu Hidén.

Elinkaariarvioinnit ovat usein lähtökohta laajemmalle vastuullisuustyölle, ja ne ovat vakiinnuttaneet asemansa pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan ytimessä. Yritykset tarvitsevat asiantuntemusta ja ohjausta, varsinkin täyttääkseen sekä uudet että tulevat kestävän kehityksen direktiivit.

Tulokset päätöksenteolle ymmärrettäviksi

Minttu Valjakka kertoo SimaPron käyttäjille vinkkinä, että sovelluksen ominaisuuksiin kannattaa perehtyä tarkoin, jotta siitä saa myös suurimmat hyödyt.

”Kannattaa luoda mallintamistapa, jota muut voivat helposti seurata, ja dokumentoida eri elinkaariarvioinnin vaiheet ja toimintatavat.”

”Oma mallintamistapa on tärkeä tiedostaa jo siksi, että pystyy kertomaan asiakasyritykselle tulokset ymmärrettävästi”, lisää Satu Hidèn.

SimaProsta saa tuloksista myös visuaalisen esityksen, joka tarjoaa yhdellä vilkaisulla käsityksen siitä, mihin tuotteen elinkaaren vaiheeseen kannattaa paneutua jatkokehityksessä.

SimaPro on joustava, läpinäkyvä ja luotettava työkalu ympäristövaikutusten arviointiin ja mallintamiseen. Elinkaarimalli voidaan tarvittaessa päivittää, mikä nopeuttaa asiakaspalvelua, kun koko arviointia ei tarvitse tehdä alusta asti uudelleen.

TIETOJA:

Ecobio palvelee asiakkaitaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiantuntijayritys työllistää noin 50 henkeä ja sen päämarkkina-alue on Pohjoismaissa. Asiantuntijapalvelujen lisäksi Ecobio tarjoaa asiakkailleen Ecobio Manager -työkalua ympäristöasioiden hallintaan ja vastuullisuusraportointiin

Tutustu Ecobioon:
Verkkosivut: http://ecobio.fi
LCA: https://ecobio.fi/elinkaariarviointi-life-cycle-assessment-lca/

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss