ABB

”Tärkein SimaPron tuottama hyöty on se, että ABB voi nyt tuottaa raportoinnin ja keskustelujen pohjaksi lukuja. Aikaisemmin keskusteluissa lähdettiin pääasiassa yleisistä olettamuksista. Nyt syntyy enemmän, parempia ja konkreettisempia keskusteluja.” Erik Johansson

Ruotsalaisen Miljögiraffin LCA-asiantuntija Annie Johansson keskusteli ABB:n Corporate Research –keskuksen Erik Johanssonin kanssa. Västeråsin kehitys- ja tutkimuskeskus on keskeinen yksikkö koko ABB-konsernille. 

MILLÄ TAVALLA ABB HYÖDYNTÄÄ ELINKAARINÄKÖKULMAA JA SIMAPRO-OHJELMISTOA?

Ruotsin ABB:llä on jo pitkään työskennelty elinkaarinäkökulman parissa. Erilaisia malleja ja laskelmia tehtiin jo 20 vuotta sitten, ja keväällä 2021 ABB hankki SimaPron käyttöönsä. ABB:llä SimaPro–ohjelmistoa on tähän mennessä käytetty nimenomaan Corporate Research –keskuksessa. Yhteistyössä ABB:n eri yksiköiden kanssa on toteutettu useita hankkeita. Myös opinnäytetyötä tekevien yliopisto-opiskelijoiden kanssa on tehty yhteistyötä, ja he ovat käyttäneet SimaPro-ohjelmistoa erilaisissa projekteissa ABB:n eri yksiköiden kanssa.

Tähän mennessä tehdyillä sisäisillä tutkimuksilla on ollut suuri vaikutus erityisesti siksi, että ne ovat auttaneet ympäristövaikutusten laskemisessa. Vuoden 2020 aikana ABB:llä kehitettiin uusia kestävän kehityksen strategioita, jotka perustuivat elinkaarinäkökulmaan. Tavoitteena on vähentää oman toiminnan vaikutuksia ja auttaa asiakkaita pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Lisäksi tavoitteena on ottaa kiertotalouden näkökulma huomioon koko toimitusketjun toiminnassa. Yleiset strategiat kehitetään ABB:llä keskitetysti, minkä jälkeen yksiköt jatkavat työskentelyä näiden strategioiden parissa sisäisesti. SimaPro nähdään arvokkaana työkaluna strategioiden toteuttamisessa.

Valtaosalla ABB:n tuotteista suurin osa vaikutuksista syntyy niiden käytön aikana, koska tuotteiden käyttöikä on jopa 30 vuotta ja ne toimivat usein ympäri vuorokauden. Fokus on pitkään ollut energiatehokkaiden moottoreiden valmistamisessa, mutta nyt tarkastelu on laajentunut käsittämään koko elinkaaren, ja esimerkiksi loppukäsittelyn näkökulmaa on korostettu aikaisempaa enemmän.

MIKÄ ON TÄRKEINTÄ, KUN TEHDÄÄN TÖITÄ ELINKAARINÄKÖKULMASTA?

”Tärkeintä on saada työskentely elinkaarinäkökulman ja SimaPron kanssa käyntiin. Sitten voi oppia ja tunnistaa mielenkiintoisia alueita, joihin syventyä. ABB:llä on koettu SimaPro-ohjelmalla työskentely suhteellisen helpoksi.

Ei kannata tehdä laskemisesta liian vaikeaa, vaan aloittaa yksinkertaisesti ja laajentaa sen jälkeen. Tärkein asia, jonka olemme SimaPron myötä saaneet, on, että ABB voi nyt tuottaa raportoinnin ja keskustelujen pohjaksi lukuja. Aikaisemmin keskusteluissa lähdettiin pääasiassa yleisistä olettamuksista. Nyt tulee parempia, useampia ja konkreettisempia keskusteluja.”

ONKO SIMPRON KÄYTTÖ VIENYT YMPÄRISTÖKYSYMYKSIÄ ETEENPÄIN? MITEN?

SimaPro on yhä tiiviimmin mukana ABB:n ympäristökysymyksissä. ABB:n yksiköissä pidetään tarpeellisena kehittää omaa asiantuntemusta elinkaarianalyyseistä ja elinkaarinäkökulmista, jotta ne voisivat työskennellä enemmän niiden kanssa sisäisesti. Tähän saakka elinkaarinäkökulman projekteja on toteutettu yhteistyössä Corporate Research -yksikön kanssa tai yhteistyössä yliopistojen ja opinnäytetyötään tekevien opiskelijoiden kanssa.

SimaPron avulla olemme saaneet pääsyn ecoinvent-tietokantaan, mikä on erinomaista. Se on saanut muut ABB:n yksiköt pyytämään sisäisesti tietoja ecoinventin kautta, koska se on hyvä ja luotettava datalähde.

Pitkällä tähtäimellä ABB:n sisäinen tahtotila on, että elinkaarianalyysia käytetään tunnistamaan keinoja, joilla saavuttaa asetetut tavoitteet. On olemassa koko organisaatiolle asetettuja ylemmän tason tavoitteita, mutta myös jokaiselle yksikölle on asetettu omat tavoitteet. Havaitsemme kasvavaa kysyntää myös asiakkaiden suunnalta. He vaativat, että pystymme osoittamaan, miten käsittelemme tuotteiden elinkaaria, ja miten huomioimme kiertotalouden näkökulmia. Meiltä kysytään myös toimenpiteistä, joilla kasvatamme kierrätysmateriaalien osuutta tuotteissamme sekä siitä, miten voimme hallita toimitusketjua entistä kattavammin.

ABB haluaa pystyä käyttämään elinkaarinäkökulmia koskevaa työtään myyntivalttina ja osoittamaan, miten toimimme kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, ja ottaa vastuun tuotteiden koko elinkaaresta. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä ABB tekee yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa tuotteiden elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Työ SimaPron kanssa voi olla tässä suureksi avuksi.

ABB tekee yhteistyötä Stena Recyclingin kanssa vanhojen moottoreiden kierrättämiseksi. Stena käsittelee moottorit uudella prosessilla, jolla saadaan tuotettua puhtaampia kierrätysmateriaaleja. ABB asentaa uudet tehokkaammat moottorit, ja asiakas saa niistä alennuksen jättäessään vanhat moottorit Stenalle, jolloin kaikki voittavat. ABB on kehittänyt yksinkertaisen Excel-työkalun, joka perustuu SimaPro-ohjelmiston laskelmiin ja jonka avulla voidaan näyttää asiakkaalle, millaisia ympäristövaikutuksia heidän tekemänsä valinnat tuottavat.

MITKÄ OVAT OLLEET SUURIMMAT HAASTEET TYÖSKENTELYSSÄ ELINKAARINÄKÖKULMIEN PARISSA?


Elinkaarilaskelmien suurin haaste on, että saataisiin mahdollisimman hyvät lähtötiedot. Joitakin oletuksia ja yksinkertaistuksia on aina tehtävä, mutta hyvää dataa halutaan saada käyttöön mahdollisimman paljon. Yksi suuri haaste on saada toimittajilta täsmällisiä tietoja. Useimmiten yleiset tiedot ovat riittäviä, mutta pitkällä aikavälillä pyrimme saamaan paljon enemmän spesifejä tietoja. Tämä on tärkeää erityisesti, kun haluamme pystyä tarkempaan valvontaan ja avoimeen raportointiin. Elinkaarinäkökulmien parissa tehtävässä työssä on otettava kaikki mukaan, niin toimittajat, alihankkijat sekä toimijat, jotka lopulta kierrättävät tuotteen. Yrityksen ei ole aina helppoa saada tietoa ja edustajia koko ketjusta, ja yhteistyön käynnistäminen voi olla haastavaa.

ONKO SINULLA VINKKEJÄ MUILLE YRITYKSILLE, JOTKA ALOITTAVAT TAI HALUAVAT KEHITTÄÄ TYÖTÄÄN ELINKAARINÄKÖKULMAN JA SIMAPRO-OHJELMISTON PARISSA?

Pidä huolta, että elinkaarinäkökulman kanssa työskentely pääsee käyntiin. Älä tee siitä alussa liian vaikeaa, vaan aloita helpoimmasta. Älä tee ensimmäisestä laskelmasta liian laajaa ja monimutkaista. Useimmat ahaa-elämykset tulivat, kun aloimme esitellä tuloksia sisäisesti ja niillä oli suurempi vaikutus kuin alun perin odotimme. Viimeisimmässä hankkeessa lähdimme liikkeelle yhdestä elinkaaren vaiheesta, kierrätyksestä, ja aloimme laskea, mitä vaihtoehtoja oli saatavilla ja millaisia ympäristövaikutuksia ne aiheuttavat. Tulokset herättivät paljon kiinnostusta sisäisesti.

Toinen vinkki on aloittaa yhteistyö yliopistojen kanssa esimerkiksi opinnäytetöiden kautta, jotta päästään alkuun. Näin saadaan lisää tietoa elinkaarinäkökulmasta ja alkaa ennen kaikkea syntyä konkreettisia tuloksia.

Yhteiskunnassa on yleisesti halua edetä oikeaan suuntaan, ja jos voi osoittaa konkreettisia tuloksia, ihmiset kiinnostuvat.

TIETOJA:

ABB on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, jolla on noin 105 000 työntekijää yli 100 maassa. Miljögiraff keskusteli elinkaarinäkökulmista ja SimaProsta Erik Johanssonin kanssa ABB:llä Västeråsissa. Johansson työskentelee siellä ABB Corporate Research Centerissä, joka palvelee ABB:n kaikkia toimialoja.

Ota yhteys: erik.x.johansson@se.abb.com

Fotograf: Pontus Johansson

Kuvat: Pontus Johansson

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss