ABB

” Det viktigaste SimaPro har bidragit med är att ABB kan ta fram kvantitativa siffror som man kan redovisa och diskutera utifrån, istället för utifrån generella antaganden som varit i fokus i tidigare diskussioner. Det blir bättre, fler och mer konkreta diskussioner.” Erik Johansson 

Annie Johansson från Miljögiraff har pratat med Erik Johansson på Corporate Research, en central enhet för alla divisioner i ABB, om deras arbete med SimaPro. 

PÅ VILKET SÄTT ARBETAR ABB MED LIVSCYKELPERSPEKTIVET OCH SIMAPRO?

På ABB i Sverige har man länge jobbat med livscykelperspektiv. Olika typer av modeller och beräkningar gjordes redan för 20 år sedan, men för ett år sedan skaffade ABB SimaPro. Det är på Corporate Research som man hittills jobbat i SimaPro på ABB. Man har genomfört flera projekt i samarbeten med olika divisioner inom ABB. Det har även funnits samarbeten med exjobbare från universitet som jobbat i SimaPro i olika projekt med divisionerna.

De studier som gjorts internt hittills har fått stort genomslag, framförallt för att det hjälp till att kvantifiera miljöpåverkan. ABB har under 2020 tagit fram nya strategier kring hållbarhet baserat på livscykelperspektivet. Målet är att minska påverkan från den egna verksamheten samt att hjälpa kunder att minska deras avtryck. Ytterligare ett mål är att jobba med ett cirkulärt perspektiv genom hela leverantörskedjan. De övergripande strategierna tas fram centralt i ABB och sedan jobbar divisionerna vidare med dessa strategier internt. SimaPro ses som ett värdefullt verktyg i implementeringen av strategierna. 

För majoriteten av ABB:s produkter är det i användarfasen största delen av påverkan kommer från då produkterna har en livslängd på kanske 30 år och ofta jobbar dygnet runt. Att göra energieffektiva motorer har varit i fokus länge men nu har man utökat fokuset på hela livscykeln också och lyft perspektivet, exempelvis till sluthanteringen i högre grad.

Vad är det viktigaste med att arbeta med livscykelperspektiv?

”Det viktigaste är att sätta i gång att jobba med livscykel-perspektivet och SimaPro. Det är så man lär sig och identifierar intressanta områden att dyka djupare i. På ABB har man upplevt att det är relativt lätt att jobba i SimaPro. 

Ett tips är att inte göra det för svårt i början utan börja enkelt och sen expandera. Det viktigaste SimaPro har bidragit med är att ABB kan ta fram kvantitativa siffror som man kan redovisa och diskutera utifrån, istället för utifrån generella antaganden som varit i fokus i tidigare diskussioner. Det blir bättre, fler och mer konkreta diskussioner. ”

Har användningen av simapro drivit miljöfrågorna framåt? På vilket sätt?

SimaPro håller på att bli mer integrerat i miljöfrågorna på ABB. Divisionerna i ABB pratar om att de själva behöver bygga upp kompetensen kring livscykelanalys och livscykelperspektiv för att kunna jobba mer med det internt. Hittills har projekt inom livscykelperspektiv gjorts i samarbete med Corporate Research eller i samarbete med universitet och exjobbare.

Att ha tillgång till ecoinvent genom SimaPro är väldigt bra. Det har gjort att andra ABB enheter internt frågar efter data som man kan ta fram genom ecoinvent eftersom det är en bra källa till tillförlitliga data.

Internt vill ABB på sikt att livscykelanalys ska användas för att visa på vägar att nå uppsatta mål. Det finns mål för hela organisationen på högre nivå men det är även på väg för varje division. Det märks även av ett ökat intresse från kunder. Det börjar komma kundkrav på att man ska kunna visa på hur man jobbar med livscykeln och hur ABB använder sig av cirkulära perspektiv. Det kommer även frågor kring jobbet med att använda mer återvunnet material i produkterna och hur ABB har kontroll på leverantörskedjan i större utsträckning.

I förlängningen vill ABB kunna använda sitt arbete med livscykelperspektiv som säljargument och kunna visa på hur man jobbar cirkulärt och att man tar ansvar i hela livscykeln. Det finns ett uttalat mål att till 2030 ska ABB ska samarbeta med leverantörer för att minska livscykelavtrycket och arbetet med SimaPro kan vara till stor hjälp i detta arbete.

ABB har ett samarbete med Stena Recycling om återvinning av gamla motorer. Stena tar hand om motorerna med en ny process för att få fram renare fraktioner av återvunnet material, ABB installerar nya effektivare motorer och kunden får en effektivare motor och en rabatt när de köper de nya effektivare motorerna och lämnar de gamla till Stena viket ger en win-win-win situation. ABB har utvecklat ett enklare Excel-verktyg utifrån beräkningarna i SimaPro som man kan ta med till kund för att visa på miljöpåverkan av olika val kunden gör kopplat till detta exempel.

VAD HAR VARIT DE STÖRSTA UTMATNINGARNA MED ATT ARBETA MED LIVSCYKELPERSPEKTIV?

Den största utmaningen med att räkna på livscykel-perspektiv är att man skulle vilja ha väldigt bra input data. Det behöver alltid göras vissa antaganden och förenklingar, men i så stor utsträckning som möjligt vill man ha tillgång till bra data. En stor utmaning är att få tillgång till specifika data från leverantörer. Oftast räcker generella data ganska långt men i förlängningen strävar man efter att ha specifika data i mycket större utsträckning. Särskilt när man som företag vill ha bättre koll och kunna redovisa på ett transparent sätt. I jobbet med livscykelperspektivet behöver man ha med sig allt från leverantörer, underleverantörer och till den som ska återvinna produkten på tåget. Det är inte alltid lätt för ett företag att få information och representanter i hela kedjan och det kan vara en utmaning att få till dessa samarbeten.

Har du några tips till andra som kan hjälpa dem att få igång eller vidareutveckla sitt arbete med livscykelperspektivet och verktyget SimaPro? ​

Se till att sätta igång att jobba med livscykelperspektivet. Gör det inte för svårt i början utan börja lite lättare. Gör inte den första beräkningen alltför stor och komplicerad. Mest AHA-upplevelser kom när resultaten började presenteras internt och resultaten fick en större effekt än vad som förväntats från början. I det senaste projektet började man med en del i livscykeln, återvinning, och började räkna på vad det fanns för alternativ och vilken miljöpåverkan dessa alternativ hade. Det var ett stort intresse för resultaten internt.

Ett annat tips är att inleda ett samarbete med ett universitet, exempelvis genom exjobb, för att komma igång och komma över tröskeln. På så sätt kan man skaffa sig mer kunskap om livscykelperspektivet och framförallt börja få ut konkreta resultat.

Rent allmänt i samhället finns det nog en vilja generellt att gå åt rätt håll och kan man börja visa med konkreta resultat blir folk intresserade.

Faktaruta:

ABB är ett globalt teknikbolag med ca 105 000 medarbetare i över 100 länder. Miljögiraff hade ett samtal om livscykelperspektiv och SimaPro med Erik Johansson på ABB i Västerås. Erik jobbar på avdelningen Corporate Research som är en central enhet för alla divisioner i ABB.

Kontakt: erik.x.johansson@se.abb.com

Fotograf: Pontus Johansson

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss